text-center-32 EXTRASE DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CLUSTERULUI MEDICAL SANATATE ROMANIA

I. DISPOZITII GENERALE

Se constituie Clusterul Medical Sanatate Romania, organism fara personalitate juridica, format prin consimtamantul liber exprimat al membrilor, in scopul de a creste reputatia si de a consolida increderea in calitatea serviciilor medicale pentru pacientii/clientii din Romania sau din strainatate.

    1. Membrii fondatori ai clusterului sunt:

Nr.crt.

Membru

1

Fundatia Amfiteatru

2

Asociatia Clusterelor din Romania

3

Asociatia Romana de Turism Medical

4

Aegeea Consulting Group

5

Colegiul Medicilor din Romania

6

Centrul de diagnostic imagistic Neuromed

7

Centrul Medical Neolife

8

Reteaua Privata de Sanatate Regina Maria

9

Sistemul Medical Medlife

10

Cardionet Surgery

11

Clinica Polisano

12

Clinica Sanamed

13

Clinica de Ginecologie “Sf. Lucia”

14

Clinica Polimed Dacia

15

Arcadia Spitale si Centre Medicale

16

Universitatea de Medicina si Farmacie “Grigore T. Popa” Iasi

17

Centrul De Preventie Si Recuperare Cardiovasculara CardioRec

 

2. Durata de functionare
Durata de functionare a clusterului este nelimitata, cu incepere de la data semnarii protocolului de constituire de catre membrii fondatori.


II. SCOPUL SI OBIECTIVELE CLUSTERULUI

Scopul principal al clusterului este de a creste reputatia si de a consolida increderea in calitatea serviciilor medicale, realizate de catre membrii, pentru pacientii/clientii din Romania si din strainatate.

Obiectivele clusterului sunt:
• dezvoltarea de servicii si produse de sanatate competitive;
• cresterea numarului de pacienti/clienti;
• afirmarea grupului pe piata nationala, europeana si internationala, prin expertiza si calitatea serviciilor;
• participarea la/sau initierea de proiecte de cercetare, dezvoltare si inovare;
• productia de continuturi profesional-stiintifice;
• modernizarea si dezvoltarea bazei materiale proprii;
• dezvoltarea unei politici de cluster coerente:

➢ participarea comuna la evenimente si manifestari regionale, nationale si internationale (conferinte, forumuri, congrese, targuri si expozitii, evenimente economice etc);
➢ participarea comuna la proiecte nationale si internationale;
➢ achizitii comune de bunuri si servicii;
➢ dezvoltarea de relatii economice regionale, nationale si internationale;
➢ monitorizarea programelor de finantare, sprijin in elaborarea proiectelor de finantare;
➢ colaborarea cu organizatii, clustere de profil din tara si din strainatate

• dezvoltarea sistemului IT al clusterului;
• elaborarea de propuneri legislative si diseminarea legislatiei in vigoare in randul membrilor, crearea de autoreglementare;
• dezvoltarea capitalului uman, formarea, perfectionarea, specializarea continua a resurselor umane;
• atragerea de fonduri destinate functionarii clusterului;
• elaborarea strategiei de dezvoltare si de consolidare a calitatii;
• dezvoltarea produselor proprii de turism medical si a calitatii de destinatie turistica pentru comunitatile membre ale clusterului;
• elaborarea si implementarea strategiilor de cercetare-dezvoltare-inovare, resurse umane si de managementIII. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR

1. Calitatea de membru

Poate fi membru al Clusterulului Medical Sanatate Romania orice organizatie, indiferent de forma de organizare juridica (societate comerciala, institutie publica, organizatie non-guvernamentala etc.) sau oricare persoana fizica care are statutul recunoscut de specialist in domeniul sanatatii sau in sectoarele conexe precizate in protocolul de constituire a clusterului (turism, cercetare si educatie, transport, productie de continuturi profesional-stiintifice etc.) si care respecta standardele de calitate acceptate la nivelul clusterului.
Renuntarea la calitatea de membru se face in scris si se prezinta Consiliului Director, cu conditia indeplinirii obligatiilor asumate pana la acea data.


Calitatea de membru al clusterului inceteaza:
a) prin retragere, in baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivata;
b) prin excludere, in urmatoarele situatii:
- incalcarea grava a prevederilor prezentului regulament si a hotararilor organismelor de conducere;
- ca urmare a unei condamnari, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru savarsirea unor fapte cu caracter penal incompatibile cu misiunea si principiile clusterului si care ar putea aduce prejudicii imaginii acestuia;
- in caz de neplata a obligatiilor financiare;
- in cazul in care nu participa la maxim 2 intalniri consecutive ale Clusterului Medical Sanatate Romania

2. Drepturile si obligatiile membrilor clusterului

I. Drepturi:
a) Sa beneficieze de baza de date si informatii a clusterului;
c) Sa exprime orice fel de opinii asupra documentelor elaborate;
d) Sa solicite si sa primeasca sprijin pentru probleme ce tin de activitatea clusterului;
e) Sa fie informati asupra programelor si proiectelor dezvoltate;
f) Sa formuleze propuneri de proiecte privind dezvoltarea clusterului;
g) Sa beneficieze de rezultatul activitatilor desfasurate de cluster;
h) Sa utilizeze calitatea de membru al Clusterului Medical Sanatate Romania in promovarea imaginii proprii;
i) Sa beneficieze de facilitati in utilizarea serviciilor comune;
j) Sa beneficieze de suport tehnic din partea managementului Clusterului in privinta accesarii de finantari , inclusiv nerambursabile;
k) Sa beneficieze de programele initiate de catre Cluster;
l) Sa participe la programele derulate.

II. Obligatiile membrilor:
a) Sa respecte prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare, hotararile Adunarii Generale si deciziile Consiliului Director;
b) Sa sprijine Clusterul pentru indeplinirea obiectivelor, realizarea si implementarea proiectelor;
c) Sa nu prejudicieze interesele Clusterului sau ale membrilor sai;
d) Sa achite obligatiile financiare;


3. Aderarea noilor membri

Aprobarea calitatii de membru este atributul Consiliului Director. Poate deveni membru al clusterului orice entitate care respecta elementele mentionate privind calitatea de membru al clusterului asa cum este ea definita la punctul III.1. al prezentului Regulament de Organizare si Functionare.

Primirea de membrii se face prin:

a) Invitatii de adeziune catre potentialii membrii, care pot contribui la realizarea scopului si a obiectivelor clusterului;
b) Solicitari de adeziune din partea potentialilor membrii;

Etapele obtinerii calitatii de membru sunt urmatoarele:
- candidatul inainteaza managementului clusterului formularul de adeziune;
- Consiliul Director analizeaza cererea candidatului si comunica rezultatul deciziei;


IV. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CLUSTERULUI


Structura organizatorica a clusterului:

1) Adunarea Generala a Clusterului
2) Consiliul Director
3) Managementul clusterului

1. Adunarea Generala a Clusterului este principala structura organizatorica si reuneste toti membrii clusterului. Adunarea Generala ia hotarari prin votul majoritatii membrilor prezenti (50%+1).
Adunarea Generala a Clusterului se intruneste cel putin o data pe an sau de cate ori este solicitata intrunirea acesteia de catre Consiliul Director, Manager sau a 1/3 dintre membrii clusterului.

Atributiile si responsabilitatile Adunarii Generale a Clusterului Medical Sanatate Romania:

a) Aproba programul de activitatate ;
b) Aproba strategiile de dezvoltare si promovare a clusterului;
c) Analizeaza rapoartele, studiile si proiectele prezentate de grupurile de lucru;
d) Constituie comisii si grupuri de lucru pentru diverse programe/proiecte commune.


2. Consiliul Director este organul de conducere alcatuit din totalitatea membrilor fondatori. In cadrul consiliului director se constituie urmatoarele functii: presedinte, 15 vicepresedinti si managerul clusterului.


Atributiile consiliului director:

a) Propune strategia si obiectivele generale;
b) Aproba bugetul de venituri si cheltuieli;
c) Aproba regulamentul de organizare si functionare si alte documente legate de functionarea clusterului;
d) Numeste si revoca presedintele si vicepresedintii (inclusiv atribuie portofoliul administrat de fiecare vicepresedinte);
f) Modifica actul constitutiv (Protocolul de parteneriat) si Regulamentul de Organizare si Functionare;
g) Mandateaza presedintele/vicepresedintii in reprezentarea clusterului, in functie de portofoliul administrat;
h) Aproba primirea de noi membri, precum si excluderea unor membri din cadrul clusterului.


Deciziile consiliului director pot fi luate fie in cadrul intrunirilor membrilor sai, fie prin intermediul corespondentei electronice. In cazul utilizarii metodei corespondentei electronice, managementul clusterului va asigura inregistrarea voturilor transmise si transmiterea catre toti membrii a rezultatului. Deciziile in cadrul Consiliului Director sunt adoptate cu majoritate simpla.

Atributiile presedintelui:

a) reprezinta Clusterul in raport cu tertii;
b) se implica in elaborarea strategiilor si politicilor clusterului;
c) se implica in activitatea generala a clusterului in vederea indeplinirii obiectivelor stabilite;
d) mentine legatura cu membrii consiliului director in vederea indeplinirii responsabilitatilor preluate;
e) se implica in dezvoltarea clusterului.


Atributiile vicepresedintilor clusterului:

a) administrarea portofoliului atribuit: stabilirea politicii clusterului pe department si coordonarea planului de activitati;
b) reprezentarea clusterului in raport cu tertii, in functie de mandatul atribuit de Consiliul Director;
c) implicarea in elaborarea strategiei generale a clusterului;
d) alte activitati necesare pentru atingerea obiectivelor clusterului.


3. Managementul clusterului este asigurat de Fundatia Amfiteatru, membru fondator si initiator al clusterului.

Atributiile managerului clusterului:

a) Duce la indeplinire hotararile Consiliului Director si ale Adunarii Generale;
b) Coordoneaza si conduce activitatea curenta a clusterului;
c) Desemneaza persoanele fizice/juridice responsabile cu realizarea programului de activitate/proiectelor si stabileste responsabiliatile acestora;
d) Administreaza bunurile mobile, imobile si fondurile banesti ale clusterului;
e) Prezinta Consiliului Director si Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara;
f) Face propuneri cu privire la primirea sau excluderea de membri;
g) Propune organigrama, regulamentul de ordine interna si alte documente legate de functionarea clusterului (programul de activitate, bugetul de venituri si cheltuieli etc.);
h) Reprezinta clusterul in legatura cu tertii;V. VENITURILE CLUSTERULUI


Veniturile Clusterului Medical Sanatate Romania sunt constituite din:

a) Sponsorizari;
b) Resurse obtinute de la bugetul de stat/local si alte finantari nationale si international;
c) Prestari de servicii.

Principalele cheltuielile ale clusterului constau in:

a) cheltuieli pentru realizarea programelor si obiectivelor clusterului;
b) salarii;
c) achizitie de rechizite, tiparituri, aparatura si alte bunuri si servicii necesare realizarii scopului clusterului;
d) chirii, dobanzi, taxe, comisioane bancare;
e) utilitati: energie electrica, termica, gaze naturale, apa etc.;
f) alte cheltuieli.